Declararea beneficiarului real pentru asociații și fundații – aspecte practice

Obligația de a declara beneficiarul real pentru asociații și fundații a apărut odată cu intrarea în vigoare a Legii 129/2019. Primul termen până la care ONG-urile trebuiau să depună această declarație a fost 21 iulie 2020 (12 luni de la intrarea în vigoare a legii). In perioada stării de urgență – prin OUG 29/2020 – data limită a fost amânata până la 14 august 2020.

Depunerea acestei declarații a generat foarte multe întrebări pentru că legea din păcate nu e clară, iar autoritățile publice competente (în cazul de față Ministerul de Justiție și Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor), nu au reușit să ofere lămuriri suplimentare pe parcursul acestui an.

Mai mult, legea impune ca această declarație să fie autentificată (de notar), procedură care generează practici foarte diverse, în funcție de interpretarea pe care fiecare notar o dă prevederilor legale.

Ne-am propus să oferim câteva informații practice care să vă ajute să gestionați această procedură.

1. Cadrul legal:

Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

2. Ce este beneficiarul real: 

Art. 4 din Legea 129/2019: (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

(2) Noțiunea de beneficiar real include cel puțin:

  1. c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:
  2. asociații sau fondatorii;
  3. membrii în consiliul director;
  4. persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia;
  5. în cazul asociațiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundațiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;
  6. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;

3. Ce declarăm:

Persoanele fizice (cu datele acestora de identificare) care se regăsesc în oricare din categoriile de mai sus.

Este nevoie să declarăm toate persoanele de mai sus sau doar pe cele pe care le considerăm ca având control asupra activității organizației, conform statutului?

Cu alte cuvinte, dacă membrii fondatori nu mai sunt în organizație, îi declarăm sau nu? Dacă aceștia nu au atribuții de control, îi declarăm sau nu?

Răspunsul este că la acest moment nu știm cu certitudine, dar mai probabil este că trebuie declarate toate aceste persoane. Practica de aici încolo va aduce, sperăm noi, mai multă claritate din partea autorităților cu privire la această declarație.

4. Ce declarăm dacă într-una dintre categoriile de mai sus se regăsește o persoană juridică?

În cazul acesta trebuie declarat și beneficiarul real al persoanei juridice respective, adică persoana fizică (sau persoanele fizice) care exercită control asupra persoanei juridice respective.

5. Procedura exactă de întocmire a declarației:

  1. Consiliul director adoptă o hotărâre prin care:

–        Împuternicește o persoană (director executiv, președinte, etc) să întocmească o declarație autentificată la notar privind beneficiarii reali ai organizației

–       Declară beneficiarii reali precizând atât funcția pe care o ocupă în cadrul asociației/fundației, precum și datele acestora de identificare.

Datele de identificare ale beneficiarului real pe care trebuie să le includeți sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința (Conform OG 26/2000 art. 7 alin. (2) lit. c2);

  1. Hotărârea consiliului director este depusă la notar, împreună cu copii ale actelor de identitate ale beneficiarilor reali
  2. Notarul întocmește declarația autentificată
  3. Declarația autentificată se depune la Ministerul Justiției, Serviciul de comunicare și relații cu publicul

6. Termenul pentru depunerea declarației  – 14 august 2020

Atenție! Termenul nu este 1 noiembrie. Termenul de depunere a declarației a fost expres prelungit prin OUG 70/2020 până la 1 noiembrie numai pentru societățile comerciale, nu și pentru persoanele juridice fără scop lucrativ (ONG-uri).

7. Sancțiunea în cazul în care nu este depusă această declarație 

La expirarea termenului, asociațiile și fundațiile care nu s-au conformat obligației se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate, în condițiile prevăzute în OG nr. 26/2000.

8. Sancțiunea în cazul în care declarația nu e completă/corectă?

Legea nu prevede o sancțiune în această situație, rămânând ca Ministerul Justiției să gestioneze aceste situații.

Vestea bună …

Există o inițiativă legislativă în Parlament care caută să simplifice procedura de declarare a beneficiarilor reali.

Dacă această inițiativă va fi adoptată in forma actuala asociațiile/fundațiile ai căror beneficiari reali sunt exclusiv persoane fizice, nu vor mai avea obligația de a depune această declarație, caz in care completarea registrului central se va face din oficiu. Dacă printre beneficiarii reali se numără și o persoană juridică, atunci declarația trebuie depusă fără a mai fi nevoie ca aceasta să fie autentificată.

Propunere legislativă poate fi consultată aici.

Pentru moment, însă, ONG-urile trebuie să depună declarația cuprizând beneficiarii reali, în formă autentificată, la Ministerul Justiției, până pe 14 august 2020.

Sursa: www.expertforum.ro