Ce facilitati fiscale aduce OUG 90 / 2020

Ordonanța de urgență nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 29 mai 2020.

Principalele modificări

I. Modificări ale Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, după cum urmează:

1. Extinde la 31 martie 2020 termenul de scadență a obligațiilor fiscale care pot fi restructurate. Astfel, debitorii își pot restructura obligațiile fiscale restante la data de 31 martie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii. În reglementarea veche se puteau restructura obligațiile fiscale restante la 31 decembrie 2018.

2. Include în categoria obligațiilor fiscale restante la 31 martie 2020 și pe cele stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 aprilie 2020 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare (21 martie 2020) și data de 31 martie 2020, inclusiv.

3. Restructurarea obligațiilor bugetare se aplică și pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 aprilie 2020 (vechea reglementare menționa data de 1 ianuarie 2019) până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

4. Prelungește, până la 30 septembrie 2020, termenul de depunere a notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare, vechiul termen fiind 31 iulie 2020. Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa în perioada 8 august-31 octombrie 2019, precum și în perioada 1 februarie-30 septembrie 2020, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent”.

5. Pentru măsura înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare, debitorul trebuie să achite, până la data depunerii solicitării de restructurare, obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 (în loc de 1 ianuarie 2019) și data depunerii solicitării de restructurare.

6. Stabilește măsuri de relaxare la plată pentru debitorii care doresc anularea parțială a obligațiilor fiscale principale, astfel:

a. În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale, debitorul trebuie să achite și 5% din cuantumul obligațiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată.

Vechea reglementare prevedea obligatia de a achita 5% din cuantumul obligațiilor bugetare (principale si accesorii).

b. În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare și măsura de anulare a unui cuantum cuprins între 40% și 50%, inclusive, din totalul obligațiilor bugetare principale, debitorul trebuie să achite și 15% din cuantumul obligațiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată.

Vechea reglementare prevedea obligatia de a achita 15% din cuantumul obligațiilor bugetare (principale și accesorii).

7. Prorogă termenul de depunere a solicitării de restructurare

Solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 15 decembrie 2020, sub sancțiunea decăderii.

Vechiul termen era de 30 octombrie 2020.

De reținut!

Debitorii care au depus notificări privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență (29 mai 2020) pot depune cererea de restructurare până la data de 15 decembrie 2020. În acest caz, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, un nou certificat de atestare fiscală în termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe care îl comunică debitorului.

Pentru debitorii care au depus solicitări privind restructurarea obligațiilor bugetare aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, acestea se soluționează potrivit legislației în vigoare la data depunerii solicitării sau debitorii pot opta prin cerere adresată organului fiscal competent, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru refacerea planului de restructurare cu obligațiile bugetare restante la 31 martie 2020 și depunerea unei noi cereri până la 15.12.2020.

II. Modificări ale Ordonanței de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 230/21.03.2020, în sensul că prelungește la 25 iunie 2020, inclusiv, termenul de la care organul fiscal calculează dobânzi și penalități de întârziere și poate începe executarea silită pentru obligațiile fiscale scadente începând cu 21 martie 2020 (data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020).

Vă reamintim că vechiul termen prevăzut de OUG nr. 29/2020 era 15 iunie 2020 (30 de zile de la încetarea stării de urgență).

III. Modificări ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 319/16.04.2020, în sensul că prelungește la data de 25 iunie 2020, inclusiv, termenul până la care se aplică măsurile derogatorii privind soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA (control ulterior cu câteva excepții) și se suspendă calculul de accesorii și menținerea valabilității eșalonărilor la plată, în cazul plăților cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare.

Vă reamintim că vechiul termen era 15 iunie 2020 (30 de zile de la încetarea stării de urgență).

Sursa: https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/